osCommerce
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
KIES HIER UW TAAL
Nederlands Fran├žais English
Snel zoeken
 
Uitgebreid zoeken
MEDAILLES
OMZETTING MEDAILLE OP EK (3)
SUPPORTS (52)
ACCESSOIRES - ALGEMEEN (16)
BELGIE-> (302)
CISM (6)
ESDP / WEU-> (206)
FRANKRIJK-> (269)
GULF (7)
KENTEKENS (10)
NAVO-> (202)
NEDERLAND (3)
UNO-> (144)
GESCHENKEN/DECORATIE
Kleurenkaart
Glasramen
Porcelein & Glasdecoratie
Sleutelhangers
Heraldic shields
Uniformkentekens
Mutskentekens
Penningen
Vlaggen en Logos
Gravures
Laser op hout
Tin
ALGEMEEN
Verzendingsvoorwaarden
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Algemene voorwaarden
De aangeduide afmetingen, gewichten en andere inlichtingen van onze catalogi, prijslijsten ea. zijn benaderd en worden enkel ten indicatieve titel meegedeeld. Kleine verschillen dienen aanvaard te worden.

De prijzen zijn zonder verbintenis voor nabestellingen.

De opgegeven levering, zelfs in geval van vermelding van een vervaldatum is slechts benaderend. Vertraging bij levering kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding.

Indien bepaalde voorwaarden zoals prijs en leveringsplaats door overmacht of omstandigheden onafhankelijk van onze wil, niet meer gerespecteerd kunnen worden behouden wij ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen. De gewijzigde voorwaarden zullen zo snel mogelijk meegedeeld worden, zonder dat deze aanleiding kunnen geven tot verbreking van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding

De aanrekening van een bijdrage, van welke aard ook, waarvan de facturatie aan de klant rechtstreeks of onrechtstreeks opgelegd wordt door de overheid kan nooit aanleiding geven tot betwisting van de factuur.

Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller te allen tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden voortvloeien

De aanduiding van het leveringsadres en de leveringswijze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de besteller/koper. Indien op deze plaats niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen bij levering wordt de levering verondersteld conform te zijn met de vermeldingen vervat in de leveringsbon. De levering geschiedt voor de woonplaats, kazerne, werkplaats door de besteller/koper aangeduid bij de bestelling

Een gedeeltelijke levering van een bestelling kan geen rede zijn tot weigering van betaling der geleverde goederen.

Klachten aangaande de geleverde goederen moeten op straffe van non-ontvankelijkheid binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen bij aangetekend schrijven bekend worden gemaakt met verwijzing naar het nummer van de leveringsbon/factuur. Wij zullen geen enkele terugzending aanvaarden zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord. De goederen worden slechts teruggenomen zo de terugzending gebeurt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking.

Verkeerd of teveel aangekochte goederen worden niet terug genomen.

Voor facturen minder dan 60€ netto zal steeds een administratieve kost van 15 € aangerekend worden

Een schommeling van 10% in aantal dient steeds aanvaard te worden.

De klant is als enige verantwoordelijk voor het door hem aangeleverde artwork. Het verkrijgen van de nodige vergunningen voor reproductie is volledig ten laste van de besteller/koper

Behoudens andersluidende bepalingen, zijn onze leveringen contant betaalbaar bij levering of bij afhaling aan order van de koper. Alle vorderingskosten vallen ten lasten van de koper. Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de gestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag. Bij gebreke van vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum. Bovendien zullen de verschuldigde bedragen rechtens verhoogd worden met 15% met een minimum van 62€ en een maximum van 1900€. De niet betaling op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar ondanks de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Klachten aangaande facturen worden enkel ontvankelijk verklaard wanneer ze per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur worden gemeld.

Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven voor rekening van de besteller/koper, in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art 1583 van het burgerlijke wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienden dan als vergoeding voor kosten en winstderving. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tegen EEKELERS-CENTINI Intl BVBA.

Volgende